• Reklamacje

Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo
do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli
Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną e-mail.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę)
jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z
wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie jeżeli Klientem
jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany
w § 3 niniejszego Regulaminu.